Klub

Obecné informace  |  Stanovy  |  Mistrovství klubu  |  Registrační členství - přihláška
  
STANOVY GOLF CLUBU DIVOKÁ ŠÁRKA

Stanovy ke stažení ve formátu WORD >>>


REGISTRACE PROVEDENA 14.1. 2003 MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY
pod značkou VS/1-1/52373/03-R
IČO : 26614251


Úplné znění stanov k  4.1.2010


Článek 1
Název sdružení


NNázev sdružení (klubu) je

GOLF CLUB DIVOKÁ ŠÁRKA o.s.

(dále jen GCDŠ nebo klub).Článek 2
Sídlo sdružení


Sídlo GOLF CLUB DIVOKÁ ŠÁRKA o.s. je na adrese:
Nad lávkou 5,
160 00 Praha 6
Česká republika.


Článek 3
Cíle a předmět činnosti GCDŠ

3.1 Cílem činnosti GCDŠ je vytváření podmínek k aktivnímu provozování golfové hry, především se zaměřením na:

- rozvoj a propagaci golfového sportu jako prostředku aktivního odpočinku

- zajišťování sportovní činnosti svých členů se zřetelem na mládež , rekreační a výkonnostní golf

- rozšiřování nabídky služeb souvisejících s provozováním a rozvojem golfového sportu

- provozovatel tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici specializace - golfová hřiště a golfová zařízení

- organizační zajištění sportovních akcí

Tyto cíle bude GCDŠ rozvíjet za podpory svých členů, které za tímto účelem hodlá sdružovat ve sdružení (klubu).


3.2. Sportovní činnost koordinovat s činností České golfové federace.


3.3. Za účelem realizace výše uvedených záměrů dle bodu 3.1. a 3.2. zabezpečovat:

- nezbytnou organizační činnost

- hospodářskou činnost

- hostinskou činnost

- koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


Tyto činnosti mají povahu činností vedlejších, jež jsou zdrojem příjmů sloužících k zabezpečení činnosti hlavní dle bodu 3.1. a 3.2.

 

Článek 4
Členství v GCDŠ


4.1. Vznik a zánik členství:


a) Členem GCDŠ se může stát fyzická nebo právnická osoba, která splní následující podmínky:

- předá písemnou, vlastní rukou podepsanou přihlášku ( u právnických osob statutární zástupce) v kanceláři GCDŠ nebo členům správní rady (dále jen SR), popř. zaplacením členských vstupních poplatků, čímž se přihlásí k respektování členských povinností (bod 4.8) vyplývajících ze stanov GCDŠ.


b) Členství v GCDŠ zaniká:

- úmrtím člena

- zrušením společnosti u právnických osob

- písemnou výpovědí členství

- zrušením členství z rozhodnutí SR GCDŠ pro neplnění členských povinností

- členství může zaniknout po splnění všech povinností člena klubu


c) Členské poplatky:

- na každou formu členství je vázán jednorázový členský vstupní poplatek

- na každou formu členství je vázán roční členský poplatek

- každá změna členských poplatků musí být schválena valnou hromadou

- v případě pozdního zaplacení ročních poplatků je člen povinen zaplatit smluvní pokutu 1.000,- Kč


4.2. Formy členství:


a) řádné členství - ke každému řádnému členství přináleží vždy jeden platný hlas a to jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby

b) mimořádné členství - k tomuto členství přináleží vždy majorita platných hlasů.

c) omezené členství - pro cizí státní příslušníky, držitel nemůže bezplatně využívat golfové zařízení a nejsou mu poskytovány slevy na služby golfového areálu

d) studentské členství - do věku 18 let a dále po dobu studia, po dovršení věku 18 let a popřípadě po ukončení studia přechází toto členství automaticky na řádné členství od následujícího kalendářního roku. Držitel po přechodu na řádné členství povinen doplatit rozdíl ceny studentského a řádného členství v době vstupu do GCDŠ. V případě, že člen do doby přechodu ze studentského na řádné členství má evidován hendikep 9,9 a nižší nemusí tento rozdíl doplácet.

e) přerušené členství - v odůvodněných případech může člen členství přerušit, tuto skutečnost je povinen oznámit GCDŠ včetně doby přerušení. Po dobu přerušení platí udržovací příspěvek, který činí 50 % z odhlasovaného ročního příspěvku, po dobu přerušení nemůže člen bezplatně využívat golfové zařízení a nejsou mu poskytovány slevy na služby golfového areálu

f) rodinné členství - k tomuto členství náleží dvě řádné členství pro rodiče za cenu vstupních a ročních poplatků platných v době vstupu do GCDŠ a studentské členství pro jejich děti zdarma.

g) firemní členství :

- zlaté ( k tomuto členství náleží šest řádných členství )

- stříbrné (k tomuto členství náleží čtyři řádná členství)

- bronzové ( k tomuto členství náleží dvě řádná členství)


4.3. Spolu s písemným nebo ústním vyrozuměním o přijetí do GCDŠ obdrží každý člen členskou kartu GCDŠ.


4.4. Členství v GCDŠ bude členovi pozastaveno, pokud nesplní v termínu členské povinnosti. Pozastavením členství se rozumí zrušení možnosti bezplatného užívání golfového areálu, slev a příslušenství. Indikace pozastavení členství bude i na centrálním počítači ČGF. Na tuto skutečnost bude člen kanceláří GCDŠ písemně nebo ústně upozorněn..


4.5. Jestliže ani po upozornění ze strany SR nesplní člen do následujících 30-ti dnů veškeré svoje povinnosti (bod 4.8.) vůči klubu, bude členství členovi zrušeno. Zrušením členství se rozumí výmaz člena z evidence GCDŠ bez nároku na finanční vyrovnání. Tímto není člen zbaven povinnosti vyrovnat své závazky vůči GCDŠ. Do této doby bude členu provedena blokace v centrální evidenci ČGF. Po splnění povinností člena (viz bod 4.8.) bude vyřazen i z centrální evidence ČGF v části GCDŠ.


4.6. Členské záležitosti budou řešeny písemnou formou na adresu člena klubu, k čemuž člen svým podpisem přihlášky dává výslovný souhlas. Současně tím stvrzuje i možnost pro pověřeného správce disponovat jeho osobními údaji a to vše v souladu se zněním zákona 101/2000 Sb. V případě všeobecných informací si GCDŠ nebo pověřený správce vyhrazuje možnost informovat členy na svých internetových stránkách nebo elektronickou formou.


4.7. Práva člena klubu:

- účastnit se valné hromady (VH) GCDŠ

- uplatňovat požadavky a stížnosti u SR GCDŠ a to výhradně písemnou formou

- odvolat se proti rozhodnutí kanceláře GCDŠ u SR a proti rozhodnutí v rámci jednání VH

- kandidovat do SR

- využívat golfové a klubové zázemí

- v případě sportovních a morálních kvalit reprezentovat klub na základě nominace vedení GCDŠ

- účastnit se akcí GCDŠ v návaznosti na propozice jednotlivých akcí.


4.8. Povinnosti člena klubu:

- svým vystupováním a jednáním přispívat k dobrému jménu GCDŠ

- řídit se stanovami GCDŠ a respektovat pokyny SR

- uhradit v roční členské poplatky nejpozději do 15.3. daného roku.

- v případě ukončení členství jednostranným rozhodnutím člena, nebo z důvodu neplnění členských povinností , je člen povinen uhradit roční poplatky za rok , v kterém členství zaniká

- oznámit GCDŠ případnou změnu adresy pro doručování nebo jiné důležité změny.


4.9. SR GCDŠ může uchazeči o členství snížit výši členského vstupního příspěvku a to v případě, vykoná-li uchazeč významnou záslužnou činnost pro rozvoj golfového sportu, podpoří-li výrazným způsobem činnost GCDŠ , v případě sportovní výkonnosti uchazeče o členství a v dalších případech hodných zřetele. Pro tento účel může SR GCDŠ zpracovat interní předpis, kterým se bude po jeho schválení valnou hromadou ve vyjmenovaných případech řídit. Do doby schválení tohoto interního předpisu přísluší rozhodnutí dle tohoto bodu prezidentu GCDŠ.

 

Článek 5
Orgány sdružení


5.1. Nejvyšším orgánem GCDŠ je valná hromada. Projednává a schvaluje zprávy a doplňovací volbu (volby) správní rady do stanoveného počtu členů, předložené prezidentem, SR GCDŠ a sportovně technickou komisí (dále STK).Volí prezidenta, víceprezidenta ,STK

Správní rada je povinna svolat VH nejméně jedenkrát za funkční období SR GCDŠ. VH je usnášení schopná při účasti více jak 3 % členů z celkového počtu řádných členů GCDŠ v den konání VH. Při podání písemného požadavku více jak 30 % členů z celkového počtu členů GCDŠ správní radě je tato povinna svolat mimořádnou VH do 30-ti dnů.


5.2. Svolání VH se provádí písemnou formou na adresu všech členů GCDŠ, nebo uveřejněním na internetových stránkách www.gcds.cz


5.3. Pro volby na VH se stanovuje následující způsob hlasování:

veřejné - u všech hlasování netýkajících se voleb do orgánů GCDŠ

neveřejné - dle potřeby vícekolové - u všech hlasování týkajících se voleb do orgánů GCDŠ, při schválení vlnou hromadou, může být i v tomto případě zvolen veřejný způsob hlasování.

Návrh bude přijat, případně bude zvolen ten, kdo obdrží nadpoloviční většinu platných hlasů přítomných členů na jednání VH.


5.4. Výkonným, řídícím a odpovědným orgánem za činnost GCDŠ v době mezi valnými hromadami je nejméně pětičlenná SR. Její funkční období je pětileté. V čele SR stojí prezident GCDŠ, jeden víceprezident (zástupce prezidenta) a tři členové rady ( 1 člen STK).


5.5. Voleným sportovně-technickým orgánem je 3 členná STK, která ze svého středu volí předsedu. Její funkční období je pětileté. Tato volí ze svého středu zástupce do SR.


5.6. Kandidáty na funkce prezidenta a víceprezidenta navrhuje VH a odstupující SR. Funkční období pro tyto funkce je 5-leté. Kandidátem na člena SR nebo STK bude však v rámci VH registrován pouze člen, jehož členství v GCDŠ trvá v té době nepřetržitě nejméně 12 měsíců.


5.7. V průběhu pětiletého funkčního období SR a STK je uvolněné místo po dobrovolném odchodu z pozice člena vyjádřeným písemnou formou řešeno kooptací. Kandidáty na post člena SR a STK navrhuje a schvaluje SR nadpoloviční většinou všech členů.


5.8. Organizační podporu SR, STK a další potřebné činnosti GCDŠ zajišťuje kancelář GCDŠ prostřednictvím svých zaměstnanců nebo jinou formou.


5.9. Vykonávání každé z funkcí ve SR nebo kanceláři GCDŠ může být na základě rozhodnutí SR honorováno.


5.10. Jménem GCDŠ je v plném rozsahu oprávněn jednat vždy prezident klubu. Víceprezident klubu je v plném rozsahu oprávněn jednat jménem klubu za předpokladu, že o svém jednání uvědomí předem prezidenta klubu.


5.11. Členové SR mohou být zmocněni prezidentem klubu k jednání jménem klubu v předem vymezené oblasti a to jednorázově nebo bez časového omezení.


5.12. Zaměstnanci kanceláře GCDŠ jsou oprávněni jednat pouze v rozsahu svých zplnomocnění udělených SR.


5.13. SR může navrhnout obsazení funkce čestného prezidenta (ČP´) klubu. Tento reprezentuje klub navenek . Čestný prezident má práva a povinnosti řádného člena GCDŠ bez povinnosti platit jakékoliv poplatky a to po celou dobu výkonu čestného předsednictví. ČP má právo účastnit se zasedání SR.

 

Článek 6
Zásady hospodaření GCDŠ


6.1 Sdružení vede řádné účetnictví v souladu se zákonem 83/1990 o sdružování občanů a zákonem o účetnictví 563/1991.

6.2 Kontrolu účetnictví zajišťuje SR GCDŠ pověřením některého za svých členů vždy do konání řádné VH GCDŠ.………………………
prezident GCDŠ
………………………
víceprezident GCDŠ